INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DLA PACJENTÓW MY DENTAL CLINIC

KLINIKI NOWOCZESNEJ ORTODONCJI I ESTETYCZNEJ STOMATOLOGII

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych (dalej „RODO”) dr n. med. Anna Wasiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą My Dental Clinic dr n. med. Anna Wasiewicz w Warszawie („Klinika” lub „my”) w związku ze zbieraniem Państwa danych osobowych przekazuje Państwu następujące informacje:

 1. Kto przetwarza Państwa dane osobowe i jak można się z nami skontaktować?
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest dr n. med. Anna Wasiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą My Dental Clinic dr n. med. Anna Wasiewicz, główny adres prowadzenia działalności ul. Konstruktorska nr 10B lok. U1, 02-673 Warszawa, NIP: 9521935212.
  1. Możecie się Państwo z nami skontaktować:
 1. listownie – na adres: ul. Konstruktorska nr 10B lok. U1, 02-673 Warszawa
 2. telefonicznie: +48 606 99 44 32
 3. mailowo: info@mydentalclinic.pl
 1. Skąd mamy Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa w związku ze zgłoszeniem się do nas w celu uzyskania świadczeń zdrowotnych i okołozdrowotnych.

 1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?
  1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne przetwarzania:
 1. Cel przetwarzania: prowadzenie przez nas działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez nas usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.

Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; art. 6 ust. 1 lit. d RODO w przypadku w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO – w zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii. Ponadto w sytuacji, gdy udzielenie świadczenia zdrowotnego ze względu na swą specyfikę regulowane jest szczegółowo przepisami innych aktów prawnych, zastosowanie znajdą również odpowiednio właściwe przepisy szczegółowe.

 1. Cel przetwarzania: komunikacja przy realizowaniu usług medycznych, aby zapewnić najwyższą jakość ich świadczenia, np. smsy, e-maile z przypomnieniem terminu wizyty.

Podstawa prawna przetwarzania: Pani/Pana zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 1. Cel przetwarzania: przedstawienie informacji handlowej dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Klinikę, kierowanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub SMS/MMS.

Podstawa prawna przetwarzania: Pani/Pana zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym Klinika jako podmiot leczniczy jest zobowiązana do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego/wykonania usługi medycznej. Niepodanie danych osobowych może również powodować brak możliwości wykonania przez Klinikę innych obowiązków określonych przepisami prawa a związanych z udzielonym świadczeniem/wykonaną usługą, takich jak np. niemożność wystawienia faktury lub też imiennego rachunku.
 1. Kto będzie odbiorcą moich danych osobowych?

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez Klinikę do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, a także podmioty, którym Klinika zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych (np. lekarze współpracujący z Kliniką, firma księgowa, informatyczna, itp.), a także ewentualnie inne podmioty zaangażowane w realizację umów zawartych z pacjentami.

 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 
 1. Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe?
  1. Okres przetwarzania Pani/Pana danych, zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Klinikę zgodnie z tymi przepisami metod lub modeli, a także Pani/Pana zgód lub innych oświadczeń i tak:
   1. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
 1. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
 2. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
 3. skierowań na badania lub zaleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zalecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
 4. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.
   1. Dane przetwarzane dla potrzeb komunikacji przy realizowaniu świadczeń zdrowotnych możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
   2. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Kliniki możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 1. Państwa prawa dotyczące danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługują Państwu określone uprawnienia:

 1. mają Państwo prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Państwa są przez nas przetwarzane oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne możemy naliczyć opłatę;
 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne), gdyż nie sprostowaliśmy ich z jakiekolwiek powodu, mając od Państwa wiedzę, że się zmieniły, mogą Państwo zażądać ich sprostowania;
 3. w pewnych sytuacjach możecie Państwo zwrócić się do nas o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być nam potrzebne do celów, o których Państwa informowaliśmy, jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na nas obowiązku prawnego;
 4. jeśli uznają Państwo, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub nie potrzebujemy już określonych danych, możecie Państwo także zażądać, abyśmy przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) nie dokonywali na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywali;
 5. mają Państwo prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych;
 6. mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania do momentu cofnięcia zgody (zwracamy uwagę na pkt 3.2 powyżej).

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy uprzejmie o kontakt (dane kontaktowe w pkt 1.2 powyżej).

 1. Organ Nadzoru

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwo danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Klinika jako administrator danych nie będzie stosować wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.